Huishoudelijk Reglement


Patiëntenvereniging Warm Water Therapie.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Patiëntenvereniging Warm Water Therapie, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 29 juli 1994 en is gevestigd te Almere.

 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte op 29 juli 1994.

Artikel 2: Leden

 1. De vereniging bestaat uit leden, aspirant leden, begunstigers en leden van verdienste / ereleden.

 2. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten bij de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten als de leden.

 3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Leden Vergadering met tenminste 4/5 van de geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.

 4. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.

 5. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

 6. Voor zover begunstigers een bijdrage aan de vereniging willen leveren zal het bestuur op ad hoc basis aan de algemene ledenvergadering een voorstel doen over de begunstigersbijdrage.

Artikel 3: Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling en dagtekening van een door het bestuurslid belast met de ledenadministratie via de website van de vereniging te verstrekken (digitaal) aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, evenals eventuele verdere gegevens. Het terugzenden van het aanmeldingsformulier aan het bestuurslid belast met de ledenadministratie wordt beschouwd als de aanvraag om lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap.

 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de het indienen van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

 3. Een lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijke opzegging bij het bestuurslid belast met de ledenadministratie .

Artikel 4: Aanneming van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het bestuurslid belast met de ledenadministratie namens het bestuur genomen. Het bestuurslid belast met de ledenadministratie kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

 2. Het bestuur gaat uit van ruimhartige toepassing van artikel 4, lid 1, sub b van de statuten en hanteert als criterium om als lid toegelaten te worden het uitgangspunt dat eenieder wordt toegelaten, voor zover betrokkene aangeeft direct of indirect baat te hebben bij het onder begeleiding van een fysiotherapeut oefenen en hij of zij de doelstellingen van de patiëntenvereniging voor warmwatertherapie Almere onderschrijft.

Artikel 5: Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in de Statuten hebben alle (aspirant)leden de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.

 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.

 3. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

 4. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

 5. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur gegeven richtlijnen.

Artikel 6: Het bestuur

 1. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en maximaal uit 5 leden.

 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

  1. De algemene leiding van zaken;

  2. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

  3. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

  4. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur dat wensen.

 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

 6. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 7. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 7: Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

 2. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.

 3. De taken van de dagelijks bestuur leden:

  1. de voorzitter:

   1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

   2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij/zij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen;

  2. de secretaris:

   1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem/haar uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

   2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem/haar van verenigingswege zijn toevertrouwd;

   3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

   4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

   5. is verantwoordelijk voor het voeren van de ledenadministratie tenzij het bestuur deze taak bij een ander bestuurslid heeft belegd;

  3. de penningmeester:

   1. beheert de financiële middelen van de vereniging;

   2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

   3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

   4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem/haar uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;

   5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 4. De taken van de overige bestuursleden worden in gezamenlijk overleg door het bestuur bepaald.

 5. Het bestuur voorziet in elk geval in belegging van de rol van webmaster bij één van de bestuursleden binnen het bestuur. De webmaster:

  1. beheert de website;

  2. ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is;

  3. beheert de structuur van de website;

  4. zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is;

  5. voert de eindredactie van teksten op de website;

  6. beoordeelt content die voor plaatsing op de website wordt aangeboden;

  7. ziet erop toe dat de website en alle andere interne en externe communicatie voldoet aan de huisstijl;

  8. onderhoudt contacten met hen die teksten of andere content voor de website aanleveren;

  9. de webmaster voert de eindredactie over de nieuwsbrieven en ziet toe op een regelmatige en tijdige verschijning.

  10. beantwoordt de binnenkomende e-mail. Met de secretaris worden goede afspraken gemaakt over de soorten e-mail die de webmaster zelf mag afhandelen: verzoeken om schriftelijke toezending van jaarverslagen, en andere openbare informatie. Van andere e-mails stuurt de webmaster een ontvangstbevestiging, de verdere beantwoording/ afhandeling wordt overgedragen aan de secretaris.

Artikel 8: Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens onderstaand rooster.

  1. 1e jaar: voorzitter en het eventuele 5e bestuurslid;

  2. 2e jaar: secretaris;

  3. 3e jaar: penningmeester en het eventuele 4e bestuurslid.

 2. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.

 3. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

 4. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 9: Kascommissie

 1. Conform artikel 15, lid 4 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.

 2. De kascommissie bestaat uit twee leden en één reserve.

 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 10: Contributie

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.

 2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 3. De contributie wordt geïnd per automatische incasso.

 4. Leden kunnen op verzoek aan het eind van het kalenderjaar of bij beëindiging van het lidmaatschap / beëindiging van de warmwatertherapie een kwitantie krijgen over de kosten van de warmwatertherapie.

 5. Wanneer het lidmaatschap eindigt, blijft de contributie verschuldigd tot het eind van de maand volgend op de maand waarin het lidmaatschap is opgezegd.

 6. Indien de achterstand in contributiebetaling langer is dan drie maanden kan het bestuur besluiten tot het vervallen verklaren van het lidmaatschap van het desbetreffende lid. Voordat het bestuur overgaat tot het vervallen verklaren van het lidmaatschap stelt het bestuur het desbetreffende lid schriftelijk in gebreke en wordt gedurende een periode van vier weken de gelegenheid geboden de achterstallige contributiebetaling alsnog te voldoen of daarover met het bestuur een betalingsregeling te treffen. Een besluit tot het vervallen van het lidmaatschap wordt schriftelijk aan het desbetreffende lid kenbaar gemaakt.

Artikel 11: De verenigingsactiviteit

 1. De verenigingsactiviteit bestaat uit het onder begeleiding van een gediplomeerde fysiotherapeut volgen van warmwater therapie.

 2. Het lidmaatschap geeft recht op het volgen van één uur warmwater therapie per week (met uitzondering van de schoolvakantie periodes) waarbij ½ uur onder begeleiding oefeningen worden verricht en ½ uur vrij kan worden gezwommen. De dag en tijdstip waarop het desbetreffende lid gebruik kan maken van de verenigingsactiviteit (warm water therapie) wordt door het bestuur aan het lid kenbaar gemaakt.

 3. Het is uitsluitend na toestemming van het bestuur toegestaan de therapie te volgen op een andere dag en uur als bedoeld in het vorige lid.

 4. Bij achterstanden in betaling van de verschuldigde contributie lager dan twee maanden is het bestuur gerechtigd deelname aan de verenigingsactiviteit te ontzeggen.

 5. De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of vervreemdingen van eigendommen tijdens de verenigingsactiviteiten.

 6. Deelname aan de verenigingsactiviteiten geschiedt op eigen risico.

Artikel 12: Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering.

 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgenomen wijziging is opgenomen, op de website van de vereniging worden gepubliceerd.

 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit aantal niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 13: Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar verantwoording aan de algemene ledenvergadering.

 3. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden door plaatsing op de website van de vereniging.

 4. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na publicatie op de website van de vereniging.

 5. Alle officiële mededelingen en vergaderstukken van de vereniging die bestemd zijn voor de leden worden digitaal, via e-mail of de website van de vereniging, aan de leden beschikbaar gesteld. Op een gemotiveerd verzoek van een lid kan hiervan door het bestuur worden afgeweken.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 24 mei 2019.