Nieuws


28 september 2020

Belangrijke informatie Covid 19


Brief die u allen ook via de post heeft ontvangen, zodat u hem nog eens na kunt lezen.

Beste leden van de Patiëntenvereniging voor WWT


In maart heeft het bestuur besloten alle therapielessen en zwemactiviteiten van onze vereniging met
onmiddellijke ingang ze stoppen als gevolg van de Corona pandemie. Omdat het coronavirus nog niet
is verdwenen hebben wij besloten deze stop verder voor onbepaalde tijd voort te zetten totdat
goede medicatie en/of een vaccin beschikbaar is.
Het feit dat een groot aantal van onze leden behoort tot een van de kwetsbare groepen was voor ons
in maart aanleiding geen enkel risico te lopen en te stoppen met de lessen. Achteraf gezien bleek dat
een juiste beslissing, omdat niet veel later door de overheid dergelijke maatregelen verplicht werden
opgelegd en zwembaden werden gesloten.
In mei hebben wij u geïnformeerd over de door het bestuur ingezette koers. We hebben daarbij
aangegeven op dat moment niet meer te starten met de warmwatertherapie in dat seizoen en aan
het eind van de zomer te beslissen of met ingang van september opnieuw gestart kon worden met
de lessen. Ook hebben wij u op dat moment geïnformeerd over het besluit dat wij tot aan de herstart
van de activiteiten geen contributie bij u in rekening zullen brengen.
Eind augustus hebben wij binnen het bestuur uitvoering gesproken over de mogelijkheden om de
verenigingsactiviteiten opnieuw op te starten. Daarbij hebben we de volgende drie mogelijkheden
tegen elkaar afgewogen:
1. De warmwatertherapielessen gewoon opstarten
2. Opstarten van de lessen op beperkte schaal (minder lesuren) en alleen voor leden die
nadrukkelijk aangeven de lessen te gaan volgen, waarbij contributie/betaling plaatsvindt op basis
van aanmelding
3. De bestaande stop voortzetten totdat een vanuit volksgezondheidsoogpunt veilige situatie
bestaat.
Het bestuur stond hierbij voor een lastige en zware afweging. Het spreekt voor zich dat wij zo snel als
mogelijk de warmwatertherapielessen weer als vanouds willen starten. Wij realiseren ons dat veel
van onze leden voor hun gezondheid deelnemen aan de lessen. Bovendien is het fijn elke week de
groep weer te ontmoeten.
Daartegenover staat dat Corona ons nog steeds in de greep heeft. Nadat de eerste golf is verdwenen
zien we juist de laatste weken de activiteit van het virus weer opflakkeren. Feitelijk moeten we
constateren dat de situatie op dit moment niet zoveel veel verschilt met maart (het moment waarop
we als bestuur hebben besloten de lessen stil te leggen).
Hoe moeilijk ook, het bestuur heeft besloten dat de tijd nog niet rijp is opnieuw te beginnen met de
warmwatertherapielessen. De gezondheid van onze leden die - zoals eerder aangegeven - over het
algemeen behoren tot de risicogroepen staat voor het bestuur voorop. Wij willen op geen enkele
wijze het risico lopen en de verantwoordelijkheid op ons nemen voor een eventuele besmetting met
het coronavirus door de warmatertherapielessen.
Wij hebben daarom besloten pas opnieuw te starten op het moment dat goede medicatie en/of een
vaccin beschikbaar is. Naar het zich nu laat aanzien is dat eind 2020/ 1e kwartaal 2021. Hopelijk is dat
werkelijkheid en kunnen we op dat moment het signaal afgeven dat we weer kunnen starten.
Overigens hebben we met het zwembad de afspraak gemaakt op dit moment geen uren meer af te
nemen, zodat onze kosten beperkt zijn.
Wij realiseren ons dat de door het bestuur genomen beslissing om de verenigingsactiviteiten voor
onbepaalde tijd stil te leggen niet door iedereen binnen de vereniging wordt gedragen.
Indien er leden zijn die vinden dat het bestuur hierin een verkeerde afweging maakt wijzen wij u erop
dat volgens onze statuten veertig leden kunnen aangeven behoefte te hebben aan het uitschrijven
van een algemene ledenvergadering, waarin het door het bestuur gevoerde beleid ten aanzien van
de coronamaatregelen kan worden besproken. De algemene ledenvergadering kan dan eventueel
een ander besluit nemen.
Indien er leden zijn die het gevoerde beleid tijdens een algemene ledenvergadering ter discussie
willen stellen, moeten zij dit schriftelijk bij de secretaris of met secretariaat@wwtalmere.nl doen
Doe dit alstublieft niet telefonisch.
Als voor 1 oktober 2020 minimaal veertig verzoeken zijn ingediend voor een algemene
ledenvergadering, zal die door het bestuur worden belegd (uiteraard op een wijze waardoor aan alle
coronamaatregelen wordt voldaan).
Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u vragen. Aarzel dan niet om die
via de mail aan ons voor te leggen. Wij beantwoorden uw vragen graag.
Hopelijk kunnen we elkaar weer snel in het zwembad ontmoeten.
Tot dan, pas op uzelf en blijf gezond!


Namens het bestuur,
De voorzitter,
Kees Goossens