Nieuws


22 april 2022

Notulen


Verslag Algemene Ledenvergadering

Korte samenvatting van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op vrijdag 25 maart 2022 in Buurthuis Parkwijk, Haagbeukweg 42, 1326 CP Almere

Aanwezig:      Het bestuur:

                       Dhr. C. Goossens             Voorzitter

                       Dhr. P. Granade               Penningmeester / ledenadministratie

                       Dhr. P. Noordhuis            Coördinator fysiotherapeuten en vrijwilligers

                       Mw. N. Miltenburg           Redactie en website

                       Mw. J. Kroesen                Secretariaat

                       Leden                               14 exclusief de 5 bestuursleden

Afwezig          Leden met kennisgeving   12

 

1. Opening

Kees Goossens opent om 14.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

14 personen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor het bijwonen van deze algemene ledenvergadering.

2. Ingekomen stukken

Alleen 12 afzeggingen

3.  Notulen Algemene Vergadering 2019

Akkoord

4. Vaststellen Huishoudelijk Reglement

Akkoord

5. Bestuur verkiezing

Peter Noordhuis en Joke Kroesen hadden zich herkiesbaar gesteld, daar er geen andere kandidaten waren zijn zij door de aanwezigen opnieuw gekozen.

6. Verslag kascommissie

Financiën van de afgelopen drie jaar zijn door de kascommissie goedgekeurd. Kees Goossens bedankt zowel de kascommissie als de penningmeester voor het geleverde werk. 

7. Contributieverhoging

Gezien de omstandigheden van de Coronatijd, het aantal leden, de stijgende huurprijs van het zwembad, die waarschijnlijk nog verder zal oplopen door verhoging van de gasprijzen, zijn wij genoodzaakt de contributie te verhogen per 1 april 2022 naar €30,- per maand. Hierover is door de aanwezigen gestemd en dit akkoord bevonden. Ook was de bedoeling om de donderdaggroepen bij elkaar te voegen, dit om kosten te besparen. Hier was door de aanwezigen nogal wat kritiek op en de argumenten die zij gaven waren doorslaggevend genoeg om het besluit terug te draaien. Dit wordt tot aan de zomer gehandhaafd, dan wordt er opnieuw gekeken of dit door kan blijven gaan , of dat er alsnog besloten moet worden de groepen samen te voegen.

8. Rondvraag

Bij de rondvraag meldt vrijwilligster Alice dat het mooi zou zijn als er vrijwilligers bij kunnen komen. Vooral op de donderdag en ook in geval van ziekte. Leden zijn vrij om mond op mondreclame te maken en misschien zijn er leden die hulp nodig hebben en zelf iemand mee kunnen nemen.

9. Sluiting

Kees Goossens sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.

 

Toelichting op voorstel contributieverhoging van €27,- naar €30,- per maand.

Ondanks de voortdurende stijging van de prijzen hebben wij de afgelopen jaren de contributie niet hoeven verhogen. Dit kwam mede door de in het verleden opgebouwde financiële buffer. Gevolg hiervan was wel dat wij hebben moeten interen op ons eigen vermogen.

Nu zijn wij op een punt aangekomen dat de financiële buffer, wat het bestuur betreft, de ondergrens heeft bereikt. (Het bestuur hanteert als norm eenmaal de jaarhuur van het zwembad.)

Om ook de komende jaren warmwatertherapie te kunnen blijven aanbieden is het van belang vanaf heden met een sluitende begroting te werken waar voldoende buffers in zijn opgenomen om tussentijdse prijsstijgingen op te kunnen vangen.

Het bestuur stelt derhalve voor met ingang van 1 april 2022 de contributie te verhogen naar €30,- per maand.

Gezien de ontwikkeling van zowel de gasprijzen als het ledenaantal kan het bestuur op dit moment helaas niet garanderen dat binnen afzienbare tijd de contributie wederom dient te worden verhoogd.

 

Namens het bestuur

Peter Granade, penningmeester