Nieuws


09 april 2024

Agemene ledenvergadering


ALV vrijdag 19 april 2024 

PATIËNTENVERENIGING VOOR WARMWATERTHERAPIE
Almere, 04-04-2024


Geachte heer/mevrouw,


Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de
Patiëntenvereniging voor Warmwatertherapie.
Zodat u hoort wat er speelt en wat er nodig is. Graag horen wij uw ideeën en voorstellen. Immers de
vereniging is van alle leden, Fysiotherapeuten en Vrijwilligers, en daarom willen wij u graag horen,
temeer daar de algemene ledenvergadering maar 1 keer per jaar gehouden wordt. Het bestuur heeft
om keuzes te kunnen maken uw feedback nodig. Twee bestuursleden treden af zij zetten zichzelf weer
herkiesbaar.
Om het voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken wordt de vergadering ’s middags gehouden en wordt
die ondersteund met een hapje en een drankje. Het spreekt vanzelf dat de vergadering alleen
toegankelijk is voor leden, Fysiotherapeuten en Vrijwilligers van de PV WWT. De agenda is bijgevoegd
op het 2e blad.


De jaarvergadering wordt gehouden op Vrijdag 19 april 2024
Plaats: Buurtcentrum Parkwijk adres: Haagbeukweg 42, 1326 CP Almere.
Aanvang: Zaal open 15.00 uur.
Het buurthuis is goed bereikbaar met de bus (uitstappen bij halte).
Het bestuur rekent op uw komst, dus tot ziens bij de vergadering.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Patiëntenvereniging voor Warmwatertherapie
Namens deze,
Joke Kroesen
Secretaris
Email: secretariaatwwt@gmail.com
Mobiel: 06 - 20645601

 


Agenda: 1.Opening/mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 31-03-2023
4. Bestuur – verkiezing
5. Verslag kascommissie, Jannemijn en Rob
6. Financieel verslag 2023
7. Begroting 2024
8. Rondvraag
9. Sluiting
** Aftredend:
Peter Noordhuis (coördinator fysiotherapeuten en vrijwilligers) - herkiesbaar
Joke Kroesen (secretariaat) – herkiesbaar
Kandidaten:
Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie? Meldt u dan aan bij het secretariaat
Uiterlijk tot 14 dagen voor de vergadering.
Email: secretariaatwwt@gmail.com Mobiel: 06 – 20645601